A beiratkozás menete

Beiratkozás a Lenvirág Bölcsődébe 2021

 

Az idei évben a bölcsődei beiratkozás kivételesen nem személyesen, hanem a dokumentumok email címre történő küldésével fog történni.

A beiratkozás május 17-19-ig tart.

A jelentkezéseket, dokumentumokat szkennelve/fotózva az alábbi email címre várjuk: lenviragbolcsode@nagykovacsi.hu

A beiratkozáshoz szükséges iratok:
Formanyomtatványaink letölthető verziója itt!

 • felvételi kérelem
 • 30 napnál nem régebbi munkáltatói igazolás
 • jövedelemigazolás
 • a gyermek- és a szülők lakcímet igazoló érvényes hatósági igazolványa
 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
 • a gyermek TAJ kártyája,
 • adatkérő lap
 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek esetén az erről szóló határozat
 • egyedülálló szülő esetén, az emelt családi pótlékról szóló határozat.

A felvételről egy – az intézményvezetőből, egy védőnőből, valamint a Humánpolitikai Bizottság egy tagjából álló – felvételi bizottság 30 napon belül dönt. A döntésről az intézményvezető írásban értesíti a szülőt (törvényes képviselőt).

Akik már korábban leadták a felvételi kérelmüket és még aktuális a jelentkezésük, legyenek szívesek friss igazolásokkal újra leadni a jelentkezésüket.

Kérdés esetén az alábbi telefonszámon állok szíves rendelkezésükre: 06-30-190-93-14.

Nagykovácsi, 2021. 03. 19.              

Móczár Ágnes
intézményvezető

Jelentkezéshez szükséges dokumentumok

Felvételi kérelem és egyéb letölthető dokumentumok megtalálhatók a következő gombra kattintva!

További fontos információk

Az ellátásra jogosultak köre

A Lenvirág Bölcsőde Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezőknek 20 hetestől 3 éves korig biztosítja a kisgyermekek ellátását.
A bölcsőde igény szerint sajátos nevelési igényű kisgyermek bölcsődei szolgáltatás igénybevételét is lehetővé teszi.

A bölcsődébe való jelentkezés, és felvétel

A bölcsődébe való jelentkezés folyamatának rendje: A bölcsödébe jelentkező gyermekek fogadása egész évben – amennyiben a férőhelyek száma lehetővé teszi – folyamatosan történik.
A szülő vagy törvényes képviselő gyermeke bölcsődei felvételét az adott évre, valamint a következő nevelési évre kérheti. A felvételi kérelem formanyomtatványát (1.számú melléklet) az előre meghirdetett beiratkozási héten behozza az intézményvezetőhöz vagy személyesen ott tölti ki.

Az ellátás igenybevételének módja

A bölcsődébe a felvétel a szülő (törvényes képviselő) kérelmére történik.
A gyermek bölcsődébe történő felvételét a szülő hozzájárulásával
a körzeti védőnő,
a házi gyermekorvos- vagy a háziorvos,
a szociális, illetve a családgondozó,
a gyermekjóléti szolgálat,
a gyámhivatal is kezdeményezheti. [15/1998. (IV.30.) NM rendelet 36.§. (3) bekezdés]

A felvételi eljárás elbírálás szabályai

A bölcsődei felvétel elbírálásának szempontjai az 1997. évi XXXI. tv. ide vonatkozó paragrafusai az iránymutatóak:
41. § (1)276 A gyermekek napközbeni ellátásaként a családban élő gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését kell megszervezni azon gyermekek számára, akiknek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük – ideértve a gyermekgondozási díj folyósítása melletti munkavégzést is -, munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. A napközbeni ellátás keretében biztosított szolgáltatások időtartama lehetőleg a szülő munkarendjéhez igazodik.
(2)277 A gyermekek napközbeni ellátását különösen az olyan gyermek számára kell biztosítani,
a)278 akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége,
b)279 akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel,

42/A. §286 A bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni azt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket, akinek szülője vagy más törvényes képviselője igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll.
A további felvételt egyéni elbírálással a Felvételi Bizottság állapítja meg, melynek tagjai: az intézményvezető, védőnő és az Egészségügyi és Szociális bizottság egy delegált tagja.

Csatolandó iratok

Bölcsődei felvételi kérelemhez kötelezően csatolandó iratok mindkét szülő részéről:

1. munkáltatói igazolás (30 napnál nem régebbi)
2. jövedelemigazolás
3. a gyermek- és a szülők/törvényes képviselők eredeti lakcímet igazoló érvényes hatósági igazolványa,
4. a gyermek eredeti születési anyakönyvi kivonata, TAJ kártyája,
5. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek esetén az erről szóló határozatot.
A kérelemhez csatolandó hivatalos dokumentumokról az intézmény vezetője jogosult fénymásolatot készíteni és azt a felvételi eljárás során felhasználni.

Felvételről való döntés

A felvételről a csatolt igazolások alapján, a Felvételi Bizottság 30 napon belül dönt. A döntés ellen fellebbezésre nincs lehetőség.
A döntésről az intézményvezető írásban értesíti a szülőt (törvényes képviselőt).
Amennyiben a felvételt nyert gyermek szülője az értesítés kézhezvételétől számított 14 napon belül nem jelentkezik, az intézmény a férőhelyet nem tudja tovább biztosítani, ezért a szülői kérelem várólistára kerül.
Amennyiben a felvételi kérelmet – férőhelyhiány miatt – nem lehet teljesíteni, úgy az intézményvezető felhívja a szülő figyelmét arra, hogy a gyermeke jelentkezési lapja “várólistára” kerül, és üresedés esetén az elhelyezés időpontjáról a szülőt haladéktalanul értesíti. Ebben az esetben a szülőnek újból be kell nyújtania a 30 napnál nem régebbi munkáltatói- és jövedelemigazolást.

Megállapodás kötése

Minden bölcsődei ellátás megkezdésekor az intézmény vezetője a szülővel (törvényes képviselővel) megállapodást köt az:

 • ellátás várható időtartamáról,
 • a fizetendő étkezési térítési díj mértékéről, a fizetésre vonatkozó szabályokról,
 • a fizetendő személyi gondozási díj mértékéről, a fizetésre vonatkozó szabályokról,
 • a szolgáltatások formájáról, módjáról.

Az ellátás megszűnése

A bölcsődei ellátás megszűnik:

• jogosultsági feltételek megszűnésével,
• szülő vagy törvényes képviselő kérelmére,
• ha a szülő a gyermek 30 napon túli távollétét orvosi igazolással nem tudja igazolni,
• a bölcsődeorvos szakvéleménye alapján meg kell szüntetni annak a gyermeknek az ellátását, aki egészségi állapota miatt bölcsődében nem gondozható, illetőleg magatartászavara miatt veszélyezteti a többi gyermek fejlődését.

Jelentkezéshez szükséges dokumentumok

Felvételi kérelem és egyéb letölthető dokumentumok megtalálhatók a következő gombra kattintva!