Bemutatkozunk

Tárgyi feltételek

A Lenvirág bölcsődében most egy gondozási egység van, mely két csoportszobát jelent, melyek 50 m2 –ek . A csoportokhoz tartozik egy-egy öltöző, egy fürdőszoba, és egy árnyékolóval ellátott nyitott terasz. A szobák berendezése korszerű, új bútorokkal berendezett, ízléses. Külön sarkok vannak kialakítva a nyugodt játszás biztosítására. Két csoportszobánk egyelőre a domináns színe alapján lett ZÖLD és KÉK csoportnak keresztelve. A kék csoportban a minták, matricák textíliák a víz témához kapcsolódnak, míg a zöld csoportban a fák, erdő, rét motívumok a dominánsak.

A játékeszközök gondosan, életkoruknak  megfelelően lettek összeválogatva, a nagymozgások fejlesztésétől a finommotorika fejlesztéséig minden eszköz megtalálható, melyek segítik a gyermekek fejlődését ebben  korban.

A bölcsődei egységre jutó egy közös, csoportszobákkal közvetlen kapcsolatos fürdőszoba van, melynek berendezése tökéletesen illeszkedik a gyermekek életkorához, és segíti a gyermekek önállóságra nevelését.

A gyermeköltözőkben, mely közvetlen kapcsolatos a csoportszobákkal, illetve a fürdőszobával, minden gyermek számára saját, állandó, jellel ellátott szekrény és cipőtartó található. Az öltözőkben a szülők számára biztosítunk pelenkázási illetve kézmosási lehetőséget is.

Az intézménynek jelenleg melegítőkonyhája van így a kisgyermekek számára biztosított napi négyszeri étkezést egy külső cég szállítja a bölcsődébe.

Épületünkben a fent említett helységeken kívül van még kisgyermeknevelői szoba, öltöző, teakonyha –ebédlő, raktárak, iroda, mosodai helységek illetve egy beteg elkülönítő.

Személyi feltételek

Csoportonként a megengedett gyermeklétszám 12 fő, melyhez a kötelezően előírt létszámfeltétel biztosítását figyelembe véve 2 kisgyermeknevelő tartozik. Ezen kívül mindkét csoporthoz, 1-1 technikai segítő személy van, akik segítik a csoportban dolgozó kisgyermeknevelők nevelő-gondozó munkáját. Az intézményben dolgozik még egy konyhai kisegítő, illetve az intézményvezető aki a bölcsődevezető. Így összesen 4 kisgyermeknevelő, 2 technikai segítő, 1 konyhai kisegítő és egy bölcsődevezető látja el a napi teendőket. A takarítási és karbantartási munkálatokat az épület üzemeltetője látja el amely a Nagykovácsi Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. Ezen kívül a bölcsődeorvos segíti a munkánkat havi 4 órában.

Programunk összeállításánál fontos szempont volt, hogy szeretjük a környezetünket, ahol élünk, és ezt az érzést, kötődést szeretnénk gyermekeinkbe is átörökíteni. Olyan környezetet kívánunk biztosítani a gyermekek számára, amely leginkább sugározza az otthon melegét, ahol természetes, egyszerű, az életből adódó lehetőségek és tevékenységek által fejlődhetnek abban a csodálatos természeti környezetben, amely állandó változásaival nap, mint nap kerete életünknek. Természeti környezetünk értékeinek, kincseinek megbecsülése és óvása természetes része kell, hogy legyen életünknek, hiszen a ma gyermekei lesznek a jövő felnőttei, akiknek hozzáállása, életvitele a záloga annak, hogy megőrizhessük ezen értékeket. Ennek érdekében programunkban kiemelt szerepet kap a környezettudatos szemléletmód kialakítása, hogy gyermekeink a környezetükkel harmóniában élni tudó felnőttekké válhassanak.

A természet közelsége számos érdekes és különleges megfigyelésre adhat lehetőséget a gyermekek számára, hiszen itt kisállatokkal, madarakkal találkozhatnak, és az erdő színeinek változatosságát is megcsodálhatják. A minket körülvevő apróbb-nagyobb élőlények megismerésével, megszerettetésével szeretnénk pozitív érzelmi szálakat kialakítani környezetünk óvása, védése érdekében. Fontosnak tartjuk, hogy a bölcsőde és a család értékrendje a környezeti nevelés terén is hasonló legyen. Ennek elérésében meghatározóak lehetnek a családokkal közösen szervezett programok.

A község hagyományainak megfelelően az új intézményünkben is a nyitott, családbarát légkörre törekszünk, ahol a szülők betekintést kapnak a bölcsőde mindennapi életébe. A jeles ünnepeket (farsang, Gyermeknap, óvodába menők búcsúdélutánja, Mikulás, stb.) a szülők részvételével tartjuk meg. Valljuk, hogy minden gyermeknek joga van az egyéni bánásmódhoz, hogy szeretettel és figyelemmel kísérve fejlődhessen. Mindennapjaink tervezésénél célunk a gyermekek vidám, nyitott, kiegyensúlyozott, játékban elmélyülő, kreatív, önbizalommal rendelkező személyiséggé érése. Jelszavunk a NYITOTTSÁG, ajtónk nyitva áll minden szülő előtt. A szülők bizalommal fordulhatnak gyermekeik nevelőihez, akik minden esetben igyekeznek hasznos és szakszerű tanáccsal ellátni a kedves szülőket, vagy szükség esetén megerősíteni őket abban, hogy gyermekeik jól fejlődnek.

A beszoktatás folyamán arra törekszünk, hogy a szülők megbizonyosodjanak arról, hogy távollétükben gyermekük biztonságos, szeretetteljes, elfogadó környezetben lesz a bölcsődében. A napirend kialakítása során figyelembe vesszük a gyermekek életkori sajátosságait, az egyéni igényeket, a fejlettségi szintjét, és ehhez igazítjuk szakmai elképzeléseinket. Lehetőséget biztosítunk sok-sok, különböző tevékenységre. Elegendő időt biztosítunk a szokások kialakítására, az önállóság fejlődésére.

Ebben a korban a játék a legfontosabb, ezért mindehhez derűs, minden gyermek számára szeretetteljes, biztonságot nyújtó légkör kialakítására törekszünk. A beszéd- és szókincsfejlesztés mondóka, vers, ének, báb, mese, beszélgetés alkalmával történik. Rajzolás, festés, gyurmázás, ragasztás, fűzés és egyéb kézműves tevékenység szolgálja a vizuális nevelést, nyújtja az alkotás örömét. Nevelési alapelveink közé tartozik az egyéni bánásmód és az állandóság biztosítása, az önállóság és aktivitás segítése. Nevelésünket gyermekközpontú szemlélet, segítő magatartás jellemzi. A gyermekközpontúság számunkra azt jelenti, hogy mi alkalmazkodunk a gyermek igényeihez, és az ő kívánalmait igyekszünk kielégíteni. Arra törekszünk, hogy a családokkal együttműködve, együtt neveljük a gyermekeket a rendszeresség, fokozatosság és pozitív nevelési módszerek alkalmazásával.

Bölcsődénkben változatos, színes játékkészlet segíti az önálló, szabad játékot, a gyermekek aktivitásának, kreativitásának kibontakozását. Nagy hangsúlyt fektetünk a gyermekek korának megfelelő önállósodásra, a helyes higiénés szokások, viselkedési szabályok elsajátítására, a készségek, képességek fejlesztésére. Fontosnak tartjuk a korszerű étkeztetést, a helyes táplálkozási szokások kialakítását, az életkornak megfelelő tápanyagszükséglet kielégítését. A bölcsődei élelmezés során a korszerű csecsemő kisgyermek táplálási elveket vesszük figyelembe, úgy, hogy a táplálék mennyiségileg és minőségileg helyes összetételű legyen.

Családbarát, támogató intézményként biztosítani szeretnénk a gyermekek életkorának, fejlettségének, egyéni szükségleteinek megfelelő érzelmi, értelmi, mozgásfejlődését, és biztonságos környezetet, lehetőséget adni új tapasztalatok gyűjtésére, kísérletezésére, felfedezésére, más gyermekekkel való kapcsolatteremtésre, örömteli játékra.

 • A gyermeknevelésben elsődleges és meghatározó a családi nevelés, a bölcsőde kiegészítő, segítő szerepet vállal, együttműködik a családokkal.
 • Tiszteletben tartjuk a gyermekek jogait, az alapvető szabadságjogokat.
 • Elfogadjuk és megbecsüljük a kisgyermek személyiségét.
 • Tiszteljük a másságot.
 • Elismerjük, hogy különleges védelem illet meg minden kisgyermeket.
 • A gondozást-nevelést egységnek tekintjük.
 • Fontosnak tartjuk az érzelmi biztonságot, a személyi és tárgyi környezet állandóságát.
 • Bánásmódunkkal, a gondozás-nevelés módszereivel igazodunk a gyermekek egyéni fejlettségéhez, igényeihez.
 • Bátorító neveléssel, gyermekközpontú szemlélettel segítjük a személyiség kibontakozását, egészséges fejlődését.
 • Környezettudatos magatartás kialakításával a természettel együtt élni tudó és szerető készségek, képességek, kompetenciák megalapozását segítjük.
 • Egészséges és biztonságos környezetet.
 • „Saját” kisgyermeknevelőt.
 • Szakszerű és szeretetteljes gondozást-nevelést.
 • A helyes higiénés szokások és viselkedési szabályok elsajátítását.
 • Jól szervezett, rugalmas folyamatos napirendet.
 • Sokféle játéklehetőséget, önálló és szabad játékot, együttjátszást a társakkal: szobában, játszóudvaron.
 • Életkornak megfelelő, változatos játékeszközöket, fejlesztő-játékokat.
 • Zene- és mesehallgatást, bábozást.
 • Firkálási, rajzolási lehetőségeket, gyurmázást, festést.
 • Játékos tornát, a nagymozgás fejlődését.
 • A személyiség, a kreativitás kibontakozását.
 • A koruknak megfelelő tanulási lehetőségeket, a megismerő-folyamatok fejlődését.
 • Azonos korú gyermekek megismerését, együtt-játszást.
 • Levegőzést, játékot a szabadban.
 • Napi négyszeri étkezést, korszerű és az életkornak megfelelő táplálkozást, gondosan összeállított étrendet.
 • A különleges táplálkozási igények kielégítését diétás étkeztetéssel.
 • Rendszeres gyermekorvosi felügyeletet.
 • Megismertetjük és megszerettetjük a természeti értékeinket.
 • Környezetbarát életmód kialakítása

Gondoskodásunk eredménye, hogy 3 éves korára, az óvodai felvételig a legtöbb kisgyermek:

 • Nyitott, befogadó az új környezet iránt, szívesen barátkozik, játszik együtt társaival.
 • Jól tájékozódik környezetében, ismeri a napi eseményeket.
 • Ismeri a csoportban kialakult szokásokat, szabályokat, ezekhez nehézségek nélkül alkalmazkodik.
 • Önállóan étkezik, kis segítséggel önállóan tisztálkodik, öltözködik, a játékait helyre rakja, szobatisztává válik.
 • Jól érthetően beszél, gazdag a szókincse, megérti az egyszerű magyarázatokat, az összefüggéseket.
 • Természeti környezetükben felfedezi a szépséget, észreveszi a problémákat. Megtanulja a természetben kirándulók viselkedési normáit.

Munkánk során fontosnak tekintjük, hogy együttműködő, harmonikus kapcsolatot alakítsunk ki a családokkal, segítsük egymást a gyermek nevelésében. Ennek teljesüléséhez kínáljuk az alábbi lehetőségeket:

 • A szülők és a gyermekek ismerkedhetnek a bölcsődével, még a felvétel előtt.
 • Kisgyermeknevelőink családlátogatást végeznek, lehetőleg a beszoktatás kezdete előtt látogatják meg otthonában a kisgyermeket.
 • Szülővel történő fokozatos beszoktatással segítjük a gyermekek alkalmazkodását az új környezethez.
 • A szülők és a kisgyermeknevelők a reggeli érkezés és a délutáni hazaadás alkalmával tájékoztatják egymást a gyermekkel kapcsolatos fontos eseményekről, a változásokról.
 • A „saját” kisgyermeknevelők írásban is tájékoztatást nyújtanak a családok számára a gyermek fejlődéséről, a változásokról.
 • A szülők igényük szerint kezdeményezhetnek beszélgetést a „saját” kisgyermeknevelővel, vagy más bölcsődei szakemberekkel.
 • Nyílt napokat tartunk a bölcsődében, minden érdeklődő számára.
 • Hagyományainknak megfelelően a jeles napokat, ünnepeket a szülőkkel együtt tartjuk a csoportban.
 • Családi programok szervezésével a természet- és környezetbarát életmódot népszerűsítjük.

Gyermekeink napirendje

 

6.30 – 8.15 Érkezés a bölcsődébe, igény szerint pihenés, játék a csoportszobában.
8.15 – 8.45 Reggelizés, játék a szobában.
8.45 – 9.30 Fürdőszobai gondozás gondozási sorrendben, szájápolás, fogmosás, játék.
9.45 – 10.00 Tízóraizás, játék a szobában, évszaktól függően a szabadban
10.00 –11.00 Játék a szobában, vagy az udvaron
11.00 -11.30 Fürdőszobai gondozás gondozási sorrendben, játék a szobában vagy az udvaron.
11.30 -12.10 Ebéd, alvás, pihenés.
12.10 -15.00 Alvás, gondozás ébredési sorrendben, játék a szobában.
15.00 -15.30 Uzsonnázás, játék a szobában, vagy a szabadban
15.30 -17.30 Játék, távozás a bölcsődéből